Pohledy na vybrané téma

Půdní druhy podle zrnitostního složení

Podle zrnitostního složení třídíme částice čili frakce na:

  • písek – částice písku mohou být tvořeny křemenem a úlomky křemičitanových hornin a živců. Písčitá složka půdy zajišťuje dobrou propustnost půdy, voda se mezi částicemi rychle vsákne. Při vysokém obsahu písku jsou půdy dobře propustné a provzdušněné, za sucha ale rychle vysychají. Písčité půdy jsou osídleny druhy, jako např. borovicemi, které snášejí vysychání půdy, jsou tedy poměrně chudé.
     
  • prach – je tvořen částicemi střední velikosti mezi písčitými a jílovými částicemi. Prachové částice, které se nacházejí hlavně v půdách vytvořených na spraších, zajišťují dobré fyzikální vlastnosti a optimální poměr mezi obsahem vody a vzduchu v půdě. Z toho důvodu jsou tyto půdy hojně osídleny vegetací i živočichy.
      
  • jíl – jedná se o malé částice.  Jíl negativně ovlivňuje pórovitost půdy, vodní a vzdušný režim, obsah živin i živou složku půdy. Jílovité půdy jsou pro většinu vegetace příliš vlhké, nepropustné a málo vzdušné.

Tab. 1: Rozdělení půdy podle procenta obsahu částic menších než 0,01 mm

Písčité 0–10 % částic menších než 0,01 mm (půdy lehké)
Hlinitopísčité 10–20 % částic menších než 0,01 mm (půdy lehké)
Písčitohlinité 20–30 % částic menších než 0,01 mm (půdy střední)
Hlinité 30–45 % částic menších než 0,01 mm (půdy střední)
Jílovitohlinité 45–60 % částic menších než 0,01 mm (půdy těžké)
Jílovité 60–75 % částic menších než 0,01 mm (půdy těžké)
Jíl > 75 % částic menších než 0,01 mm (půdy těžké)

Zdroj: Šarapatka, B. Pedologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 235 s. ISBN 80-7067-590

Obrázky
Obr. 1 Skupiny zrnitosti půd v ČR
Obr. 1 Skupiny zrnitosti půd v ČR
Zdroj: VÚMOP, v.v.i.
Odkazy