Pohledy na vybrané téma

Zhutnění půdy

Zhutnění neboli utužení půdy (kompakce či pedokompakce) způsobuje degradaci fyzikálních vlastností půdy, kdy dochází k jejímu stlačení a tvorbě krust na povrchu.

Zhutnění negativně ovlivňuje zejména produkční funkci půdy. Zhutněná půda pojme méně vody, tím se zrychluje její povrchový odtok, nastává větší riziko povodní a záplav a zvyšuje se eroze. Důsledkem může být také snížená samočistící schopnost půdy a její okyselování, které je s hutněním půdy spojeno. V takových půdách je potlačen život zhoršením vzdušného, vodního a teplotního režimu půdy.

V ČR je zhutněním ohroženo 40 % zemědělské půdy. Hlavní příčinou jsou pojezdy těžké zemědělské a lesní techniky, jako jsou traktory nebo kombajny, zejména za vlhkého počasí, neboť mokrá půda je k utužení náchylnější. Dalšími příčinami jsou i intenzivní zavlažování půdy a nesprávné zemědělské postupy.
 

Obr. 1 Důsledky zhutnění půdy způsobeného opakovanými pojezdy traktorem

Zdroj:CENIA

Obrázky
Obr. 2 Potencionální zranitelnost vnitřních vrstev půd utužením
Obr. 2 Potencionální zranitelnost vnitřních vrstev půd utužením
Zdroj: VÚMOP, v.v.i.
Odkazy